60 ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΕΗ-ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ


 
 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων,για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, διάρκειας 8 μηνών, του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης.


Ειδικότητες:
  • (4) ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών - Υποσταθμών
  • (34) ΔΕ Μηχανοτεχνίτης
  • (13) ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων
  • (2) ΔΕ Τεχνίτες Συγκολλητές
  • (1) ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Χειριστής Αυτοκινούμενου Γερανού)
  • (3) ΔΕ Οικοδόμοι Μονίμων Συνεργείων Συντήρησης
  • (2) ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείου
  • (1) ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών Χωματουργικών Μηχανημάτων
 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Θ 1350, Τ.Κ. 50100 - ΚΟΖΑΝΗ απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Δημήτριο τηλ: 24610-54212, κ. ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινα τηλ: 24610-54305.

 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 
Υποβολή αιτήσεων γίνεται από 19/06/2013 έως και 28/06/2013.